Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Renata Jarosz

Badania pracowników

Badania pracowników są podzielone na trzy rodzaje: badania wstępne, okresowe i kontrolne. Zakres tych badań może być różny.

Badania wstępne

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe. Zakres badań jest zależny od czynników narażeń na danym stanowisku pracy.

Badania okresowe

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy , z częstotliwością uzależnioną od rodzaju wykonywanej pracy, czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy i stanu zdrowia pracownika. Powinny być one wykonywane w terminie podanym przez lekarza badającego. Termin ten jest wyznaczany po badaniu wstępnym lub poprzedzającym badaniu okresowym.

Badania kontrolne

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 30 dni przystąpienie do pracy powinno być poprzedzone badaniem kontrolnym, na które należy zgłosić się z zaświadczeniem lekarskim o ukończeniu leczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie. Zakres badań kontrolnych jest zależny od wskazań lekarza medycyny pracy.

Dodatkowe badania

Odnoszą się one tylko do badań wstępnych i okresowych.

 • Pracownicy narażeni na hałas:
  • audiometria tonalna;
 • Zagrożenie związane z obsługą monitorów ekranowych:
  • badanie lekarza medycyny pracy;
 • Praca wymagająca wysiłku głosowego:
  • badanie lekarza medycyny pracy;
 • Praca związana z dużą odpowiedzialnością:
  • lipidogram,
  • EKG;
 • Narażenie na czynniki biologiczne:
  • anty HbC,
  • ASPAT,
  • ALAT,
  • anty HCV (tylko badania wstępne);
 • Narażenie na pył nieorganiczny:
  • spirometria,
  • zdjęcie klatki piersiowej (tylko badania wstępne);
 • Narażenie na pył organiczny:
  • spirometria.