Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Renata Jarosz

Badania operatorów maszyn w ruchu

Badania przeprowadzane są u osób wykonujących prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, pracujących jako operatorzy maszyn w ruchu i wózków widłowych.

Zakres badań

Zakres badań dodatkowych jest zależny od ich rodzaju.

 • konsultacja okulistyczna,
 • konsultacja neurologiczna (tylko badania wstępne),
 • konsultacja laryngologiczna
 • testy sprawności psychoruchowej.

Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej1

 1. Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,
 2. Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych,
 3. Prace przy obsłudze układnic magazynowych,
 4. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych,
 5. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,
 6. Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,
 7. Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych,
 8. Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych,
 9. Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,
 10. Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,
 11. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów,
 12. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,
 13. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,
 14. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,
 15. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
 16. Prace przy materiałach łatwopalnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych,
 17. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 18. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych,
 19. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II,
 20. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego,
 21. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji,
 22. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu,
 23. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 24. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych,
 25. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych w odkrywkowych zakładach górniczych,
 26. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących, prace geologiczne,
 27. Prace pilota morskiego,
 28. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie,
 29. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków,
 30. Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych,
 31. Prace na wiaduktach i mostach,
 32. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego,
 33. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,
 34. Prace kontrolera ruchu lotniczego,
 35. Prace kaskadera filmowego,
 36. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.